Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ Jozef Poľacký – TERMOS so sídlom M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501, IČO:
10798960 ako prevádzkovateľ webového sídla https://termos.sk/ (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na
zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré
deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém
zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných
osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 0905 647 549, emailom:
polacky@termos.sk, osobne na adrese M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501, alebo na webovom sídle
prevádzkovateľa: https://termos.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a
Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len:
„zákon o ochrane osobných údajov“).

 1. Prevádzkovateľ
  Jozef Poľacký – TERMOS
  M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501
  Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely,
  pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich
  riadne vykonanie.
 2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
  Pri navštívení nášho webového sídla https://termos.sk/ a pri využití možnosti vyplnenia kontaktného
  formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo
  príjemcu:
  Subjekt Typ služby
  Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený
  názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1,
  Bratislava 829 90, IČO: 31320155
  Amico Finance a. s., Hurbanovo námestie
  1, Bratislava 811 06, IČO: 48113671
  Zinc Euro,a.s., Karpatská 3256/15, Poprad
  058 01, IČO: 47918551

Dodávateľ splátkového predaja

Dodávateľ splátkového predaja

Dodávateľ splátkového predaja

 1. Účel spracúvania osobných údajov

V mene spoločnosti Jozef Poľacký – TERMOS ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré
skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby predaja, montáže a servisu plynových kotlov –
pri poskytovaní klientskej a produktovej podpory, alebo pri vybavovaní prípadne vzniknutých reklamácií.
Účely spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:
• Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo
prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo
otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať
relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby
• V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne,
formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich
požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu
predzmluvného vzťahu – napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy
objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných
údajov na uzatvorenie objednávky
• Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom Jozef
Poľacký – TERMOS a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej
komunikácií s klientom, pri informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom osobnom
doručovaní, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie
zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  • Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára
 • Meno
 • Adresa elektronickej pošty
  • Údaje potrebné pre realizáciu objednávky
 • Meno a priezvisko
 • Adresa elektronickej pošty
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
 • Telefónne číslo
  • Fakturačné údaje
 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie
 • číslo účtu / IBAN
  • Kontaktné údaje v prípade doručovania zásielky
 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska alebo iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
 • Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia dátumu, času a miesta doručenia, alebo v prípadne
  vykonania
  zmeny v objednávke
 • Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania elektronického potvrdenia objednávky a zmeny
  stavu objednávky, zároveň ako núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na
  uvedenom telefónnom čísle.
 1. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
  Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
  GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa Jozef Poľacký – TERMOS voči objednávateľom a
  klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a
  účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie
  jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia
  vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
  neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových
  právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a
  pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale
  riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia
  GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych
  predpisov, vymazané alebo anonymizované.
  Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného
  záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných
  služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo
  realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do
  predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.
  Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli
  ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo
 • zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré
  ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov
  odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná
  retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 • a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne
  záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä
  na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné
  splniť.
  Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny
  nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje
  patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k
  obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k
  vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom
  zlikvidujeme.
  V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím
  kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle
 1. Kamerové systémy na našej prevádzke
  Naše priestory prevádzky (v interiéri a v exteriéri) sú monitorované kamerovým bezpečnostným systémom
  s možnosťou vyhotovovania záznamom. Bezpečnostný systém na prevádzke je zavedený v zmysle čl. 6
  ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo
  poškodením, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového
  systému sme my, spoločnosť Jozef Poľacký – TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501, IČO:
  10798960
  Doba uchovávania kamerového záznamu je 72 hodín.
 2. Zverejnenie údajov
  Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 3. Cezhraničný prenos osobných údajov
  Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
 4. Práva a povinnosti dotknutej osoby
   Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
   Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred
  zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
   Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne
  číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a
  povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
   Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s
  Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
 • Osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501
 • Prostredníctvom našej zákazníckej linky: 0905647549;
 • Prostredníctvom elektronickej pošty: polacky@termos.sk;
 • Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Jozef Poľacký – TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2
  Trebišov, 07501

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od
doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám
zabezpečujú najmä:
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje,
a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia,
resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať,
aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme,
aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne
údaje, máte právo požadovať ich opravu.
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete
požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš
súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že
Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje
spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú
potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24
Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O
obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov
alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete,
aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej
spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom
plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo
od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom
formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k
inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu
plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je
spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany,
máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných
údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad
Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše
osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s
Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov,

najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného
porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so
sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.:
+421 /2/ 3231 3220.
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa
kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové
ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete
kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 1. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Adresa:
  Hraničná 12
  820 07, Bratislava 27
  Slovenská republika
  IČO: 36 064 220
  Podateľňa:
  pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
  piatok: 8:00 – 14:00
  Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
  Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
  Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
  Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
  Fax: +421 2 323 132 34
  Hovorca:
  mobil: 0910 985 794
  e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
  E-mail :
  a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
  b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
  c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
  d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
  informáciám využite on-line formulár.
  e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany
  osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich
  osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
  Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu
  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).
 2. Zabezpečenie webového sídla
  Webové sídlo https://termos.sk/ používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov
  šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu
  na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce
  osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími
  technickými štandardmi.
 3. Zásady používania súborov cookies
  V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
  predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť
  zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania
  cookies nevyhovuje.
  Čo sú cookies?
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri
  návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s
  prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory
  internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum
  svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a
  preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého
  času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať.
  Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv.
  session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa
  ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich
  prehliadač vymaže.
  Používanie cookies
  Používaním stránok prevádzkovaných Jozef Poľacký – TERMOS vyjadrujete súhlas s použitím cookies v
  súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači
  máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a
  pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania
  súborov cookies.
  Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
  Prečo používame cookies?
  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich
  Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre
  Vás. Prevádzkovateľ Jozef Poľacký – TERMOS nepoužíva údaje získané používaním cookies ako
  kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v
  akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1
  písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a
  optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing.
  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto
  nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať
  do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak

používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame
každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome
  Safari
  Internet Explorer
      Firefox
      Android
Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich
nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský
komfort.


Prevádzkovateľ Jozef Poľacký – TERMOS so sídlom M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501, IČO:
10798960 ako prevádzkovateľ webového sídla https://termos.sk/ (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na
zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré
deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém
zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných
osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 0905 647 549, emailom:
polacky@termos.sk, osobne na adrese M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501, alebo na webovom sídle
prevádzkovateľa: https://termos.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a
Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len:
„zákon o ochrane osobných údajov“).

 1. Prevádzkovateľ
  Jozef Poľacký – TERMOS
  M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501
  Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely,
  pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich
  riadne vykonanie.
 2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
  Pri navštívení nášho webového sídla https://termos.sk/ a pri využití možnosti vyplnenia kontaktného
  formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo
  príjemcu:
  Subjekt Typ služby
  Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený
  názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1,
  Bratislava 829 90, IČO: 31320155
  Amico Finance a. s., Hurbanovo námestie
  1, Bratislava 811 06, IČO: 48113671
  Zinc Euro,a.s., Karpatská 3256/15, Poprad
  058 01, IČO: 47918551

Dodávateľ splátkového predaja

Dodávateľ splátkového predaja

Dodávateľ splátkového predaja

 1. Účel spracúvania osobných údajov

V mene spoločnosti Jozef Poľacký – TERMOS ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré
skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby predaja, montáže a servisu plynových kotlov –
pri poskytovaní klientskej a produktovej podpory, alebo pri vybavovaní prípadne vzniknutých reklamácií.
Účely spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:
• Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo
prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo
otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať
relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby
• V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne,
formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich
požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu
predzmluvného vzťahu – napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy
objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných
údajov na uzatvorenie objednávky
• Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom Jozef
Poľacký – TERMOS a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej
komunikácií s klientom, pri informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom osobnom
doručovaní, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie
zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  • Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára
 • Meno
 • Adresa elektronickej pošty
  • Údaje potrebné pre realizáciu objednávky
 • Meno a priezvisko
 • Adresa elektronickej pošty
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
 • Telefónne číslo
  • Fakturačné údaje
 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie
 • číslo účtu / IBAN
  • Kontaktné údaje v prípade doručovania zásielky
 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska alebo iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
 • Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia dátumu, času a miesta doručenia, alebo v prípadne
  vykonania
  zmeny v objednávke
 • Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania elektronického potvrdenia objednávky a zmeny
  stavu objednávky, zároveň ako núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na
  uvedenom telefónnom čísle.
 1. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
  Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
  GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa Jozef Poľacký – TERMOS voči objednávateľom a
  klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a
  účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie
  jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia
  vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
  neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových
  právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a
  pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale
  riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia
  GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych
  predpisov, vymazané alebo anonymizované.
  Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného
  záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných
  služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo
  realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do
  predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.
  Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli
  ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo
 • zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré
  ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov
  odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná
  retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 • a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne
  záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä
  na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné
  splniť.
  Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny
  nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje
  patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k
  obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k
  vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom
  zlikvidujeme.
  V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím
  kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle
 1. Kamerové systémy na našej prevádzke
  Naše priestory prevádzky (v interiéri a v exteriéri) sú monitorované kamerovým bezpečnostným systémom
  s možnosťou vyhotovovania záznamom. Bezpečnostný systém na prevádzke je zavedený v zmysle čl. 6
  ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo
  poškodením, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového
  systému sme my, spoločnosť Jozef Poľacký – TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501, IČO:
  10798960
  Doba uchovávania kamerového záznamu je 72 hodín.
 2. Zverejnenie údajov
  Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 3. Cezhraničný prenos osobných údajov
  Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
 4. Práva a povinnosti dotknutej osoby
   Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
   Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred
  zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
   Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne
  číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a
  povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
   Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s
  Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
 • Osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa M.R.Štefánika 1805/2 Trebišov, 07501
 • Prostredníctvom našej zákazníckej linky: 0905647549;
 • Prostredníctvom elektronickej pošty: polacky@termos.sk;
 • Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Jozef Poľacký – TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2
  Trebišov, 07501

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od
doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám
zabezpečujú najmä:
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje,
a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia,
resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať,
aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme,
aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne
údaje, máte právo požadovať ich opravu.
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete
požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš
súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že
Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje
spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú
potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24
Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O
obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov
alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete,
aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej
spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom
plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo
od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom
formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k
inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu
plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je
spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany,
máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných
údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad
Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše
osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s
Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov,

najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného
porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so
sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.:
+421 /2/ 3231 3220.
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa
kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové
ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete
kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 1. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Adresa:
  Hraničná 12
  820 07, Bratislava 27
  Slovenská republika
  IČO: 36 064 220
  Podateľňa:
  pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
  piatok: 8:00 – 14:00
  Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
  Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
  Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
  Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
  Fax: +421 2 323 132 34
  Hovorca:
  mobil: 0910 985 794
  e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
  E-mail :
  a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
  b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
  c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
  d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
  informáciám využite on-line formulár.
  e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany
  osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich
  osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
  Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu
  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).
 2. Zabezpečenie webového sídla
  Webové sídlo https://termos.sk/ používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov
  šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu
  na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce
  osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími
  technickými štandardmi.
 3. Zásady používania súborov cookies
  V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
  predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť
  zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania
  cookies nevyhovuje.
  Čo sú cookies?
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri
  návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s
  prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory
  internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum
  svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a
  preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého
  času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať.
  Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv.
  session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa
  ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich
  prehliadač vymaže.
  Používanie cookies
  Používaním stránok prevádzkovaných Jozef Poľacký – TERMOS vyjadrujete súhlas s použitím cookies v
  súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači
  máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a
  pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania
  súborov cookies.
  Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
  Prečo používame cookies?
  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich
  Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre
  Vás. Prevádzkovateľ Jozef Poľacký – TERMOS nepoužíva údaje získané používaním cookies ako
  kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v
  akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1
  písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a
  optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing.
  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto
  nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať
  do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak

používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame
každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome
  Safari
  Internet Explorer
      Firefox
      Android
Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich
nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský
komfort.